ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه آن چیزی که به آن می نگری...

غروب افتاب