این طرح به مناسبت 14مرداد روز بزرگداشت حقوق بشر اسلامی وکرامت انسانی گذاشته شده ،به امید روزی که در سایه ی ولی عصرحقوق بشر اسلامی به عنوان حقوق بشر جهانی در سراسر جهان به اجرادر بیاد وبه یاد همه ی مظلومان جهان به ویژه کودکان بی گناه در سراسر دنیا .شاید این طرح ساده مقدمه ی حرکتی نو ودعوت  به چالشی یزرگ باشه .تا بیش از پیش این روز را گرامی بداریم و برای تحقق اون دست به عمل وکار فرهنگی بزنیم . به یاریتون در این راه یازمندم گل تقدیم شما                                                                                                                                                                                                                         

بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی