زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه و مریم اند،،

دریغا که بازیچه هوس شوندو به گناه الوده گردند.              

 

عفاف و حجاب