امشب سر مهربان نخلی خم شد/در کیسه نان به جای خرما غم شد

     در کنج خرابه ها زنی شیون کرد/هم بازی کودکان کوفه کم شد

 

شب قدر